Transcripción fonológica-fonética: fricativasCONSONANTES FRICATIVAS. Transcripción fonológica y fonética
  • Bufón: / bufóN / [bufóN]
  • Funciones: / fuN?iónes/ [fu??jónes]
  • Frenos: / frénos / [frénos]
  • Cepillo: /?epí?o / [?epí?o]
  • Desde: /desde / [desde]
  • Festividad: / festibidáD/ [festi?idád]